Strategi & Styrning

En solid bas omfattande policydokument, strategier, organisation, hållbarhetsambitioner och relevanta målsättningar är förutsättningen för att vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete.

Genom intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och därigenom identifierade hållbarhetsaspekter väljer vi att arbeta utifrån fyra strategiska fokusområden: en hållbar verksamhet, en hållbar produktion, ett hållbart leverantörsled och en hållbar livsstil.

Vi ska kontinuerligt följa upp miljöarbetet genom fokusområden, mål och mätetal. GRI rapportering sker genom vår moderkoncern, Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

Våra medarbetare

Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare på stort allvar och försöker på många olika sätt skapa goda, sunda och stimulerande arbetsförhållanden. Vi tror att det är så vi får medarbetarna att trivas och fortsätta att utvecklas under hela sin anställningstid.

Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas hos oss! Stort fokus läggs därför på våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt kompentensutveckling.

  • Trivselhus erbjuder alla sina nyanställda introduktionsdagar för att lära känna verksamheten och dess medarbetare samt för att förstå helheten i företagets alla flöden. Under det första anställningsåret inbjuds även medarbetarna till ett koncerngemensamt introduktionsprogram.
  • Alla medarbetare i Södras svenska företag erbjuds en sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till kvalificerad specialistvård.
  • Satsningen på koncerngemensamma utbildningar och har bland annat tagit fram koncept för chefs- och ledarutveckling.
  • Tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro följs upp systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö.
  • Vi har nolltolerans mot all form av mobbing och trakasserier.
  • Vår utgångspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfald är att alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden.

Varje ny medarbetare genomgår dessutom en obligatorisk utbildning i vår uppförandekod. Det ger våra medarbetare relevant kompetens och medvetenhet inom hållbarhetsområdet för att på så vis kunna genomföra sina arbetsuppgifter med hänsyn till miljö och människa.

Inköp och produktutveckling

Redan i design- och konstruktionsfas ska hållbarhetsaspekter vägas in. Det kan handla om resurssnålhet, användning av förnybara material och energikällor, skydd av naturkapital och ekosystemtjänster samt giftfria material och andra hälsoaspekter i bruksskedet.

Vi ska välja och föreslå miljömässigt bättre alternativ och därmed göra kundens val enkelt. Detta är ett arbete som påbörjats tillsammans med vårt produktutvecklingsteam och där vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för att ta fram fler hållbara produktalternativ.

Vid inköp och val av leverantörer och entreprenörer ska miljöaspekterna beaktas. Vilket innebär att vi gör en riskbedömning av våra leverantörer redan i inköpsskedet. Vi använder Södras leverantörskod till grund, med tydliga och kända krav på leverantörer och inköp.

Vår organisation

De senaste åren har vi ökat vårt hållbarhetsfokus markant. Trivselhus hållbarhetschef har en plats i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.

Vår hållbarhetschef leder och driver Trivselhus hållbarhetsarbete på en övergripande nivå. Tillsammans med ett tvärfunktionell hållbarhetsteam är syftet att integrera hållbarhetsfrågan som en naturlig del i Trivselhus övergripande strategi.

Har du frågor om hållbarhet på Trivselhus är du välkommen att kontakta hållbarhetschef Rickard Zetterstedt.

Länkar

Trivselhus uppförandekod

Södras hållbarhetsredovisning

Rickard

Rickard Zetterstedt

Hållbarhetschef

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Trivselhus

Fyll i ditt namn, e-post och telefonnummer så återkommer vi.

Formuläret skickades

Tack!

Uppgifterna kommer att skickas till kontoret i {{formData.Office.SalesOfficeName}}
Stäng

Behöver du hjälp?

Låt oss guida dig