Hållbarhetsstrategi och styrning

En solid bas omfattande certifierade ledningssystem,policydokument, strategier, organisation, hållbarhetsambitioner och relevanta målsättningar är förutsättningen för att vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete.

Genom intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och därigenom identifierade hållbarhetsaspekter väljer vi att arbeta utifrån fyra strategiska fokusområden: en hållbar verksamhet, en hållbar produktion, ett hållbart leverantörsled och en hållbar livsstil.

Vi ska kontinuerligt följa upp miljöarbetet genom fokusområden, mål och mätetal. GRI rapportering sker genom vår moderkoncern, Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

Våra medarbetare

Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare på stort allvar och försöker på många olika sätt skapa goda, sunda och stimulerande arbetsförhållanden. Vi tror att det är så vi får medarbetarna att trivas och fortsätta att utvecklas under hela sin anställningstid.

Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas hos oss! Stort fokus läggs därför på våra medarbetares arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt kompentensutveckling.

- Trivselhus erbjuder alla sina nyanställda introduktionsdagar för att lära känna verksamheten och dess medarbetare samt för att förstå helheten i företagets alla flöden. Under det första anställningsåret inbjuds även medarbetarna till ett koncerngemensamt introduktionsprogram.
- Alla medarbetare i Södras svenska företag erbjuds en sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till kvalificerad specialistvård.
- Satsningen på koncerngemensamma utbildningar och har bland annat tagit fram koncept för chefs- och ledarutveckling.
- Tillbud, arbetsskador och sjukfrånvaro följs upp systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö.
- Vi har nolltolerans mot all form av mobbing och trakasserier.
- Vår utgångspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfald är att alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden.

Varje ny medarbetare genomgår dessutom en obligatorisk utbildning i vår uppförandekod. Det ger våra medarbetare relevant kompetens och medvetenhet inom hållbarhetsområdet för att på så vis kunna genomföra sina arbetsuppgifter med hänsyn till miljö och människa.

Vår organisation

2016 ökade vi vårt hållbarhetsfokus markant. Ett första steg togs under 2015, genom att anställa en person ansvarig för hållbarhetsfrågor. Trivselhus hållbarhetsansvarig har en plats i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD.

Hållbarhetsansvarig leder och driver Trivselhus hållbarhetsarbete på en övergripande nivå. Tillsammans med en tvärfunktionell hållbarhetsgrupp är syftet att integrera hållbarhetsfrågan som en naturlig del i Trivselhus övergripande strategi.

Har du frågor om hållbarhet på Trivselhus är du välkommen att kontakta Pernilla Enkler, Hållbarhetsansvarig.
E-mail: pernilla.enkler@trivselhus.se eller tel: 0730-663438.